Một số hàm tính tổng và hàm đếm đơn giản trong excel – Học viện Excel Danh giá

Phần I – Các hàm tính toán đơn giản và dễ nhớ trong Excel

Trong các hàm tính toán cơ bản trong excel, chúng ta thường sử dụng hàm tính tổng Sum, các hàm đếm Count, Counta, Countblank, hàm tính tích Product, hàm tính giá trị trung bình cộng Average.

Công thức chung của các hàm này đều là:

=Tên hàm(Number 1, number 2, …)

Lưu ý:

  • Number 1, number 2 … có vai trò ngang nhau trong việc tính toán. Do đó, chọn cái nào là trước, cái nào là sau đểu được.
  • Number 1, number 2 … có thể là số (1,2,3 …n), có thể là kết quả của một hàm (có thể là kết quả của hàm tìm kiếm vlookup, index, match), có thể là một vùng dữ liệu (An:Bm).

Ý nghĩa của các hàm:

  • Sum: Dùng để tính tổng của những ô có giá trị là số (không kể ô trống)
  • Count: Dùng để đếm các ô có giá trị là số (không kể ô trống)
  • Counta: Dùng để đếm các ô có chứa giá trị (không kể ô trống) bao gồm cả giá trị là chữ và số
  • Countblank: Dùng để đếm những ô trống.
  • Product: Dùng để tính tích của những ô có giá trị là số (không kể ô trống).
  • Average: Dùng để tính số trung bình cộng của những ô có giá trị là số (không kể ô trống)

Các hàm này được ứng dụng nhiều trong việc tính toán với excel. Đặc biệt là hàm Sum khi ta cần tính tổng và hàm Count khi ta cần đếm đơn giản.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng của các hàm trên, chúng ta cùng đi tìm hiểu ví dụ dưới đây:

ham-co-ban-1

Yêu cầu của bài toán thì đã rõ. Còn việc sử dụng hàm chúng ta thấy, công thức hàm thật đơn giản:

=Hàm(Vùng tính toán)

Như vậy, number 1 ở đây chính là vùng dữ liệu cần tính toán dạng An:Bm.

Tại yêu các yêu cầu ta thấy:

1. Tính tổng giá trị tồn kho cuối kỳ (Thành tiền): 1.800 Công thức là   =SUM(N5:N9)
2. Đếm các ô có chứa giá trị trong bảng tính: 52 Công thức là   =COUNT(B5:N9)
3. Đếm số ô trong bảng tính: 63 Công thức là   =COUNTA(B5:N9)
4. Đếm số ô trống trong bảng tính: 3 Công thức là   =COUNTBLANK(B5:N9)
5. Tính số lượng tồn kho trung bình mỗi mặt hàng: 29 Công thức là   =AVERAGE(M5:M9)

Các hàm này thật dễ dùng phải không nào. Ngoài ra, nó còn có nhiều ứng dụng trong excel để giải quyết công việc. Hi vong sau khi nắm được cách dùng cơ bản của những hàm này, các bạn có thể ứng dụng chúng vào công việc hiện tại của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.